చేతుల పైకెత్తి చూపిస్తూ రచ్చ.. నందిన బొడ్డు అందాల దర్శనం